ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી બૂક PDF

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી બૂક : હાલના સમયમાં ભારતીય રોડ પર બાઈક, ફોર વીલર, કે હેવી વાહન ચલાવવા માટે લાઈસન્સ જરૂરી છે. ડ્રાઈવિંગ લાઇસન્સ કાઢવો ત્યારે કોમ્પ્યુટર ટેસ્ટ આપવી ફરજીયાત છે. ચાલો તો આપણે આ લેખમાં કોમ્પ્યુટરમાં પૂછાઈ શકે તેવા સવાલો અને તેના જવાબોની ચર્ચા કરીએ. આ પણ વાંચો : ધોરણ 1 થી 12 … Read more

Truecaller : Caller ID & Block

Truecaller

Truecaller : Caller ID & Block : Manage all your calls and messages quickly, by filtering out telemarketers, spammers and other unwanted disturbances. With a community-based spam list updated by millions of users worldwide, Truecaller is the only app you need to make your communication safe and efficient. Powerful Dialer & Caller ID : The … Read more

Math Kids : Math Games For Kids

Math Kids

Math Kids : Math Games For Kids : It’s never too early to start your child’s education. Preschoolers, kindergarteners, toddlers, and older kids are eager to learn their ABCs, counting, addition, subtraction, and more! The best way to encourage that is to share smart, well-made educational apps and games with them on a daily basis. … Read more

Indian Army TGC 137 Recruitment 2022

Indian Army TGC 137

Indian Army TGC 137 Recruitment 2022 : Indian Army TGC 137 Recruitment 2022 : Applications are invited from eligible unmarried Male Engineering Graduates for 137th Technical Graduate Course (TGC-137) commencing in Jul 2023 at Indian Military Academy (IMA), Dehradun for Permanent Commission in the Indian Army. Indian Army TGC 137 Recruitment 2022 Post Title Indian … Read more

Pixamotion Loop Photo Animator

Pixamotion Loop Photo Animator

Pixamotion Loop Photo Animator : Make live photos, live wallpapers, moving Backgrounds & themes with animation effects using PixaMotion photo animator. Easily create amazing short videos with PixaMotion video maker. Pixamotion Loop PixaMotion app is a “motion on image editor” that lets you create stunning living photos in motion on the go. PixaMotion is a … Read more

ONGC Apprentice Recruitment 2022

ONGC Apprentice Recruitment 2022

ONGC Apprentice Recruitment 2022 : Oil And Natural Gas Corporation Limited has Recently Invites Application under Engagement of Apprentices Under the Apprentices Act, 1961 for the 64 Apprentice Recruitment 2022, Eligible Candidates Apply Online Before 05-12-2022. ONGC Apprentice Advt No. ONGC/Uran/DEC/2022-23 Post Title ONGC Apprentices Recruitment 2022 Post Name ONGC Recruitment 2022 Total Vacancy 64 … Read more

KineMaster : Video Editor App

KineMaster

KineMaster : KineMaster puts you in control of your video content: Create professional videos in minutes with a huge library of templates for every kind of business. Find out why creators love KineMaster for social media promotions and why business owners, journalists, educators, and marketers use it professionally! Download KineMaster to edit and share your … Read more

FaceApp : Face Editor

FaceApp

FaceApp : FaceApp is one of the best mobile apps for AI photo editing. Turn your selfie into a modeling portrait using one of the most popular apps with over 500 million downloads to date. FaceApp gives you everything you need to create Instagram-worthy edits for free. No more extra tapping on your screen! FaceApp … Read more

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant : Google Assistant is an easy way to use your phone and apps, hands-free. Google Assistant Get Google Assistant for hands-free help. It can help you set reminders and alarms, manage your schedule, look up answers, navigate and control smart home devices while away from home*, and much more. Compatible devices required An … Read more

Photo Editor App

Photo Editor App

Photo Editor App : If you have some knowledge of photography, you can do a lot with Photo Editor. Now use Photo Editor to edit photos on your mobile phone just like you would on a PC. Photo Editor App Features Color : exposure, brightness, contrast, saturation, temperature, tint and hue Curves & Levels : … Read more