અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022, ફોર્મ ભરાવવાની શરૂઆત, અહીંથી કરો અરજી

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022

મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022, અમદાવાદ મ્યુનીસીપલ કોર્પોરેશન (AMC ભરતી 2022) એ સહાયક સર્નીવેયર પોસ્ટ 2022 માટે એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી … Read more