ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022, માહિતી મેળવો

By | September 8, 2022

ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022 : ભારતીય ટપાલ વિભાગ, પ્રવર અધિક્ષક ડાકઘર, વડોદરા પૂર્વ વિભાગ, વડોદરા ટપાલ જીવન વીમા / ગ્રામીણ ટપાલ જીવન વીમાના એજન્ટ બનાવ માટેની સોનેરી તક છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચો.

ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022

પોસ્ટ ટાઈટલગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022
પોસ્ટ નામટપાલ જીવન વીમા / ગ્રામીણ ટપાલ જીવન વીમાના એજન્ટ
કુલ જગ્યાN/A
સંસ્થાનું નામભારતીય ટપાલ વિભાગ, પ્રવર અધિક્ષક ડાકઘર, વડોદરા પૂર્વ વિભાગ
સ્થળવડોદરા
વોક ઈન્ટરવ્યું તારીખ12-09-2022
અરજી પ્રકારઓફલાઈન
જાહેરાત અહીં ક્લિક કરો

ભારતીય ટપાલ વિભાગ ભરતી 2022

પ્રવર અધિક્ષક ડાકઘર, વડોદરા પૂર્વ વિભાગ (વડોદરા ઇસ્ટ ડિવિઝન, રાવપુરા)ની કચેરી, વડોદરા દ્વારા ટપાલ જીવન વીમા / ગ્રામીણ ટપાલ જીવન વીમાના એજન્ટની નિયુક્તિ માટે “વોક-ઇન-ઈન્ટરવ્યુ”નું આયોજન આપેલ સ્થળ પર કરવામાં આવેલ છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • 10મું પાસ અથવા કેન્દ્ર-રાજ્ય સરકાર દ્વારા અધિકૃત સમકક્ષ શૈક્ષણિક લાયકાત.

વય મર્યાદા

 • 18 થી 50 વર્ષ

પાત્રતા ધરાવતા વર્ગો

 • ભૂતપૂર્વ વીમાસલાહકાર / આંગણવાડી કાર્યકરો / મહિલા મંડળ કાર્યકરો / સ્વ સહાય જૂથના કાર્યકરો / એક્સ સર્વિસમેન / નિવૃત્ત શિક્ષકો / બેરોજગાર / સ્વરોજગાર યુવાનો / પોસ્ટ ઓફીસ SSA / એમપીકેબીવાય એજન્ટો અથવા ઉપરોક્ત લાયકાત ધરાવતા કોઇપણ વ્યક્તિ.

પ્રાથમિકતા

 • વડોદરા જીલ્લાના રહેવાસી, ઇન્સ્યોરન્સ પ્રોડક્ટ વેંચવાનો અનુભવ, કોમ્પ્યુટરની જાણકારી સ્થાનિક જગ્યાની જાણકારી.

કમિશન કે ઇન્સેટીવ સરકારશ્રીના નિયમો અનુસાર મળશે.

ખાસ નોંધ :

 • કોઈપણ લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સમાં કામ કરતા એજન્ટને પીએલઆઈ/આરપીએલઆઈની એજન્સી મળવાપાત્ર નથી.
 • જે ઉમેદવારની પસંદગી એજન્ટ તરીકે થશે તેમણે રૂપિયા 5000/- ના NSC/KVP સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ તરીકે મુકવાના રહેશે.
 • જે ઉમેદવાર “વોક-ઇન-ઈન્ટરવ્યું”માં આવે એમને સરકાર તરફથી કોવિડ-19ને લગતી તમામ ગાઈડલાઈન્સનું પાલન કરવાનું રહેશે.
 • ઉમેદવારએ પોતે એકલા એ જ “વોક-ઇન-ઈન્ટરવ્યું”માં આવવાનું રહેશે.
 • ઉમેદવારોએ પોતાના બાયોડેટાની સાથે પાસપોર્ટ સાઈઝના 2 ફોટા, ઉંમરનું પ્રમાણપત્ર, શૈક્ષણિક લાયકાતના સર્ટીફીકેટ, પાનકાર્ડ અને આધારકાર્ડની નકલ, આવશ્ય પ્રમાણપત્ર અને અનુભવનો દાખલો (જો હોય તો) લાવવાનો રહેશે. ઓરીજનલ તેમજ દરેકની સ્વ પ્રમાણિત 2 નકલ સાથે લાવવાની રહેશે.

ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022 અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • પ્રવર અધિક્ષક ડાકઘર, વડોદરા પૂર્વ વિભાગ (વડોદરા ઇસ્ટ ડિવિઝન, રાવપુર)ની કચેરી, વડોદરા દ્વારા ટપાલ જીવન વીમા / ગ્રામીણ ટપાલ જીવન વીમાના એજન્ટની નિયુક્તિ માટે વોક-ઇન-ઈન્ટરવ્યુંનું આયોજન નીચે જણાવેલ સરનામે, તારીખ અને સમયે કરવામાં આવશે. નીચેની શરતો પૂર્ણ કરતાં તેમજ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો હાજર રહી શકે છે.

ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022 ઈન્ટરવ્યું તારીખ કઈ છે?

 • ઈન્ટરવ્યું તારીખ : 12-09-2022
 • સમય : 10:30 થી 01:30 કલાકે

ઈન્ટરવ્યું સ્થળ :

 • પ્રવર અધિક્ષક ડાકપર, વડોદરા પૂર્વ વિભાગ (વડોદરા ઇસ્ટ ડિવિઝન), ત્રીજે માળે, રાવપુરા હેડ પોસ્ટ ઓફિસની પાછળ, રાવપુરા, વડોદરા – ૩૯૦૦૦, તારીખ : 12-09-2022 (સોમવાર)

વડોદરા ટપાલ વિભાગ દ્વારા ઇન્ટરવ્યૂની માહિતી

પ્રવર અધિક્ષક ડાક ઘર વડોદરા પૂર્વ વિભાગ કચેરી દ્વારા ટપાલ જીવન વીમા અને ગ્રામીણ ટપાલ જીવન વીમા ના એજન્ટની નિયુક્તિ માટે વોક ઇન્ટરવ્યૂ નું આયોજન નીચે જણાવેલા સ્થળ અને તારીખ સમય કરવામાં આવેલ છે નીચેની શરતો પૂર્ણ કરતા તેમજ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો હાજર રહી શકે છે જેમાં સ્થળ છે પ્રકરણ અધ્યક્ષ ડાઘ ઘર વડોદરા પૂર્વ વિભાગ ત્રીજો માળ રાવપુરા હેડ પોસ્ટ ઓફિસની પાછળ રાવપુરા વડોદરા જેમાં તારીખ 12/09/2022 ને સોમવારના રોજ હાજર રહેવું સમય છે સવારે 10:30 થી 1:30 વાગ્યા સુધી.

ઉમેદવારોએ પોતાના બાયોડેટા ની સાથે પાસપોર્ટ સાઇઝના બે ફોટા ઉંમરનું પ્રમાણપત્ર શૈક્ષણિક લાયકાતના સર્ટિફિકેટ પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ ની નકલ આવશ્યક પ્રમાણપત્ર અને અનુભવનો દાખલો જો હોય તો લાવવાનો રહેશે ઓરિજનલ તેમજ દરેકની સ્વપ્રમાણિત બે નકલ સાથે લાવવાની રહેશે.

જેમાં કેટલીક યોગ્યતાની શરતો છે જે આ મુજબ છે જેમ કે લાયકાત ધોરણ 10 મુ પાસ અથવા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અધિકૃત સમકક્ષ શૈક્ષણિક લાયકાત હોવી જોઈએ ઉંમર 18 થી 50 વર્ષ હોવી જોઈએ ત્યારબાદ પાત્રતા ધરાવતા વર્ગો ભૂતપૂર્વ વીમા સલાહકાર ત્યારબાદ આંગણવાડી કાર્ય કરો ત્યારબાદ મહિલા મંડળ કાર્યકરો ત્યારબાદ સ્વ સહાય જૂથના કાર્યકરો ત્યારબાદ એક્સ સર્વિસ મેન ત્યારબાદ નિવૃત શિક્ષકો ત્યારબાદ બેરોજગાર સ્વરોજગાર પોસ્ટ ઓફિસ ના એસએસએ એજન્ટો અથવા ઉપરોક્ત લાયકાત ધરાવતા કોઈપણ વ્યક્તિ અરજી કરવામાં પાત્રતા ધરાવતા હોવા જોઈએ પ્રામાણિકતા વડોદરા જિલ્લાની રહેવાસી ઇન્સ્યોરન્સ પ્રોડક્ટ વેચવાનો અનુભવ અથવા કોમ્પ્યુટર ની જાણકારી અથવા સ્થાનિક જગ્યાની જાણકારી હોવી જરૂરી છે કમિશન કે ઈનસેટિવ સરકારશ્રીના નિયમો અનુસાર મળશે.

 • કોઈપણ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ માં કામ કરતા એજન્ટ ને પી એલ આઈ અને આર પી એલ આઈ ની એજન્સી મળવા પાત્ર નથી.
 • જે ઉમેદવાર ની પસંદગી એજન્ટ તરીકે થશે તેમને 5,000 ના NSC અને KVP સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ તરીકે મૂકવાના રહેશે.
 • જે ઉમેદવાર વોક ઇન ઇન્ટરવ્યૂમાં આવે એમને સરકાર તરફથી કોવિડ 19 ને લગતી તમામ ગાઈડલાઇન્સ નું પાલન કરવાનું રહેશે ઉમેદવારે પોતે એકલા એ જ વોકીન ઇન્ટરવ્યૂમાં આવવાનું રહેશે.

લેખન સંપાદન : GujaratTimesJobs team ( ગુજરાતનું અગ્રેસર એજ્યુકેશન અને ઇન્ફોર્મેશન પોર્ટલ ) [તમે આ લેખ GujaratTimesJobs.com ના માધ્યમ થી વાંચી રહ્યા છો,’આ લેખમાં સમાવિષ્ટ કોઈપણ માહિતી / સામગ્રી / ગણતરીની ચોકસાઈ અથવા વિશ્વસનીયતાની બાંહેધરી નથી. આ માહિતી તમને વિવિધ માધ્યમો એકત્રિત કરીને તમને મોકલવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ ફક્ત માહિતી પહોંચાડવાનો છે, કોઈ પણ ધર્મ કે સમુદાય ની લાગણીને ઠેસ પોહ્ચાડવાનો નથી.]

આ લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે. [email protected]
અમે આવી જ રસપ્રદ અને ઉપયોગી માહિતી અને તમારા માટે લાવતા રહીશું. આ આર્ટિકલ વાંચવા બદલ આપનો આભાર..

વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર
માહિતી ગમી હોય તો તમારા મિત્રો સાથે જરૂર શેર કરજો,શેર કરવા માટે ઉપર બટન આપેલા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *